ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεματικές Ενότητες

(Χρόνος μια διδακτική περίοδος – 40 λεπτά)

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει την ενότητα και το θέμα δραστηριότητας της ημέρας. Χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαφάνειες παρουσιάζει το θέμα και στην συνέχεια μοιράζει τα φύλλα εργασίας στους μαθητές. (20 λεπτά)

Οι μαθητές μέσα από συζήτηση καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις στα φύλλα εργασίας. (20 λεπτά)